Download algemene voorwaarden

1. Definities

Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van Koekjesdief.eu (CASPILA Handelsonderneming) worden aangeboden.

Consument: de persoon die deze webshop bezoekt en hier één of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

 

2. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Koekjesdief.eu (CASPILA Handelsonderneming) en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. Koekjesdief.eu communiceert via email en/of berichten met de consumenten. Hieronder valt tevens bestelling, orderplaatsing en betalingsherinneringen. Als consument of afnemer van onze service aanvaardt u uitdrukkelijk deze manier van communicatie. 

2.3. Koekjesdief.eu heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

3. Prijzen

3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Koekjesdief.eu kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

 

4. Betaling

Koekjesdief.eu biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen. Bij levering door een externe firma dient de betaling steeds voor het verzenden op de rekening van Koekjesdief.eu te staan. Meer informatie over de betaalmogelijkheden op de pagina van de Klantenservice.

 

5. Levering

5.1. Leveringen aan huis gebeuren uitsluitend in België en Nederland met een pakketdienst. Voor meer informatie over verzendkosten: klik hier.

5.2. Op verzoek kunnen leveringen plaatsvinden door onze eigen transportdienst tegen een redelijke vergoeding. Onze transportdienst levert momenteel enkel in een beperkte regio rond Gent, Eeklo, Knokke, Brugge, Zeeuws-Vlaanderen: u kunt de tarieven vinden op de pagina van de Klantenservice.

5.3. Na het definitief maken van de bestelling zal Koekjesdief.eu de bestelling zo spoedig mogelijk verzenden.  

5.4. Koekjesdief.eu behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Koekjesdief.eu. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.5. Koekjesdief.eu is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een foutief adres. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft. De geadresseerde op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de brievenbus en deurbel.

5.6. Koekjesdief.eu streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben. Echter is dit niet altijd mogelijk daar Koekjesdief.eu door overmacht of bij een gepersonaliseerde aankoop mogelijk niet over de bestelde producten beschikt. In de webshop van Koekjesdief.eu staat of een leveringstijd van toepassing is, dit geldt in bijzonder voor op maat gemaakte of verse producten. Koekjesdief.eu brengt de klant hiervan steeds op de hoogte via e-mail.

5.7. Voor het verzenden van uw bestelling hergebruiken wij zoveel mogelijk de dozen die we van onze leveranciers ontvangen of kopen restpartijen van dozen op. Zo dragen wij bij aan een kleinere ecologische voetafdruk. Dit ter verduidelijking dat het in geen geval om oude producten gaat.

5.8. Koekjesdief.eu is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

5.9. Koekjesdief.eu biedt de mogelijkheid aan voor een gekozen leveringsdatum maar logistiek is het niet altijd mogelijk deze aan te houden. Bepaalde maanden, (zoals bijvoorbeeld de decembermaand) is de druk op de pakketdiensten enorm hoog. Koekjesdief.eu kan altijd afwijken van de mogelijkheid tot bezorgdatumkeuze om logistieke redenen, zodat de consument het bestelde product met de grootst mogelijke zekerheid zal ontvangen. 
 

6. Retour

6.1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.

6.2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Koekjesdief.eu retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Koekjesdief.eu. Het kenbaar maken dient u te doen door het retour formulier op de pagina retourzending in te vullen. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4. Indien u na afloop van de in 6.2 en 6.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Koekjesdief.eu heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor uw rekening.

6.6. Het bedrag dat u betaald heeft, zal Koekjesdief.eu zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6.7. Koekjesdief.eu kan uw herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Koekjesdief.eu dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of voor producten die snel kunnen bederven of verouderen.
Producten die voor u speciaal zijn gepersonaliseerd, zoals gravures op glazen objecten; sublimatie producten; ontworpen en gepersonaliseerde stickers; en voor u op maat of kleur gemaakte hondensofa’s, hondenzetels, hondenmanden, autotransportmatrassen, ect komen niet aanmerking voor herroepingsrecht omdat deze voor u speciaal zijn vervaardigd en voor ons dus redelijkerwijs onverkoopbaar zijn geworden.


7. Garantie

Koekjesdief.eu hanteert de wettelijke garantie.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de consument.
Uiteraard geldt deze garantie ook niet op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.


8. Aansprakelijkheid

8.1. De consument is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de bestelde producten.

8.2. Koekjesdief.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. Koekjesdief.eu is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

8.4. Koekjesdief.eu is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.


9. Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot de klantenservice van Koekjesdief.eu. U kan ons contacteren via deze pagina. Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de koekjesdief.eu gevestigd is bevoegd.
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.
 

10. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Koekjesdief.eu vermenigvuldigd of gekopieerd worden.
 

11. Bedrijfsgegevens

Koekjesdief.eu is een handelsnaam van:
CASPILA Handelsonderneming
Lattenklieversstraat 168
8730 Sint-Joris (Beernem)
België
info@koekjesdief.eu
Ondernemingsnummer: 0647 681 074
BTW-nummer: BE 0647681074